MİV’in Senedi

63

MİMARLIK VAKIF SENEDİ
KURULUŞ:

Mimarlık Vakfı, altında adları ve adresleri yazılı gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmuştur.

VAKFIN ADI:
MADDE 1-
Vakfın adı MİMARLIK VAKFI (MİV)’dir. İş bu resmi senette sadece vakıf denecektir.

VAKFIN MERKEZİ:
MADDE 2 –
Vakfın merkezi İstanbul ili, Beşiktaş ilçesinde olup, Barbaros Bulvarı Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası’ndadır. Kurucular Kurulu heyetinin kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içi veya dışında şubeler açabilir.

VAKFIN AMACI:
MADDE 3 –
Mimarlık mesleğinin gelişmesini, ekonomik önceliklerin yanı sıra ve aynı öncelikte etik temellere, kalıcı olarak oturtmak konusundaki bütün çalışmalara destek olmak. Tarihsel çevreyi ve uygarlık birikimini geleceğin uygarlığına ve mimarlık mesleğine esin kaynağı olarak değerlendirmek, bu yöndeki gayretleri özendirmek. Mimarlık alanında araştırmalar yapmak, araştırma yapanları desteklemek ve bu araştırmaları yurt içi ve yurt dışında tanıtıp, yaygınlaştırmak. Gelişen teknolojinin yönlendirici baskıları ve çağdaş toplumun giderek karmaşıklaşan yapısı içinde, mimarlık eylemini evrensel sorumluluklarından uzaklaştıran etkenlerle mücadele etmek, insanlık ve çevre bilinci içinde yükselen bir mimarlık anlayışının yaratılmasına yardımcı olmak bu yöndeki çabaları desteklemek ve özendirmek. Bu doğrultuda oluşacak mimarlık meslek ahlakını dayanışma ruhu üstünde yükseltmek. Mimarlar ve mimarlık mesleğine hizmet edenler arasında maddi ve moral destek sağlayacak bir yardımlaşma sandığı kurmak. Mimarlığın güncel gereksinmelerine cevap verebilecek meslek içi eğitimi gerçekleştirmek; kaybolmakta olan geleneksel teknikleri, mimari kültür mirasının korunması ve değerlendirilmesi doğrultusunda eğitici ve geliştirici çalışmalar yapmak. Zengin örneklerle dolu ülke coğrafyasındaki mimarlık varlığını araştırmak, mimarlığın kuramsal tartışmalarını canlandırmak; deneysel, teknolojik araştırmaları yürütmek, bu yöndeki girişimleri desteklemek, arşivlemek, bu araştırmaların sonuçlarını yurt içi ve yurt dışında tanıtmak için bir Mesleki Geliştirme ve Araştırma Enstitüsü’nü kurmak veya kuruluşuna yardımcı olmak. Dökümantasyon Merkezi, Kitaplık-Yayın Merkezi, Bölgesel Araştırma İstasyonları, Sergi ve Müze Alanları, Atölyeler gibi Enstitü’nün destek birimlerini kurmak ve işletmek. Vakfın, amacı doğrultusunda sunduğu hizmetleri değerlendiren gelir ve kaynak üreten her türlü ticari faaliyette bulunmak, şirket kurmak, acentalık almak veya bu gibi işletmelere ortak olmak. Amaç ve hizmet konularının gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak.

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR:
MADDE 4 –
Amacına ulaşmak için, Vakıf, kanuni sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mülke ve mal varlığına bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olduklarını almaya kullanmaya veya satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini veya karlarını tahsil ve sarfa, Vakfın mal varlığına dair bir veya birden fazla gayrimenkula veya gelirlerini bir veya bir çok defa yatırımda kullanmaya; Vakfın amacına aykırı olmamak ve o amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla, vaki bağış veya vasiyet, veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya; yerli ve yabancı bir veya birden fazla şirketin hisse senetlerini, intifa senetlerini obligasyonlarını veya diğer hisseleri temsil eden veya mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakını ve bilcümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları almaya satmaya, gelirlerini tahsil ve sarfa; Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzük’e uygun olarak işbirliği yapmaya, yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımın temini için onlarla anlaşmalar akdetmeye, amacına harcayacağı gelirleri arttırmak için para mevcutlarıyla veya Vakfın mal varlığına dahil kıymetlerle bir şirkete katılmaya, katılmaya paylarına isabet eden temettü veya kar hisselerini sarfa,
Gayri menkullerin intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya; mevcut veya vücut bulunacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır veya taşınmaz malların rehini dahil her türlü teminatları almaya, muteber banka kefaletlerini kabule, Vakıf gayelerini gerçekleştirmek amacı ile gereğinde ödünç almaya, taşınır veya taşınmaz malları rehin göstermeye vesaik teminat iradesine,

Amacına uygun şartlı bağışları kabule,

Velhasıl, Vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu görülen bilcümle teşebbüs, tasarrufu, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya, Medeni Kanun’un 46.maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Ancak; Vakıf, bu yetkilerini ve gelirlerini 903 sayılı Kanun’la yasaklanan maksatlarda kullanamaz.

VAKFIN MAL VARLIĞI
MADDE 5-
Vakfın kuruluş mal varlığı kurucular tarafından Vakfa tahsis edilmiş olan 2.500.000.000.-TL.(İki milyar beş yüz milyon Türk Lirası’dır.) Bu miktarın 102.150.700.-TL’sı nakit olarak, 2.397.849.300.-TL’ye alınan Hazine Bonosu olarak Vakıflar Bankası İstanbul Şubesi’nde Mimarlık Vakfı hesabında bulunmaktadır. Hazine Bonosu’nun geri ödeme tarihi olan 29 Mayıs 1996 tarihindeki değeri 3.465.000.000.-TL.(Üç milyar dört yüz altmış beş milyon Türk Lirası’dır.)

VAKFIN ORGANLARI:
MADDE 6 –

a. Kurucular Kurulu
b. Yönetim Kurulu
c. Vakıf Genel Müdürlüğü
d. Denetim Kurulu

KURUCULAR KURULU:
MADDE 7-
Kurucular Kurulu şu şekilde teşekkül eder:
a. Ekli listede mesleği mimar olan gerçek kişiler,
b. Ekli listedeki TMMOB Mimarlar Odası’nı temsil edenler,
c. Vakıf kurulduktan sonra Kurucu Kurul üyeliğine kabul edilenler.

KURUCULAR KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ:
MADDE 8-
Kurucular Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:
a. Vakıf Başkanı’nı seçmek,
b. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yenilerini seçmek
c. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu, bilanço, gelir-gider hesaplarını incelemek ve Yönetim Kurulu’nu ibra etmek,
d. Yıllık ve beş yıllık programları inceleyerek onaylamak,
e. Yönetim Kurulu tarafından Kurucular Kurulu üyeliğine teklif edilenlerin üyeliğe kabul edilip edilemeyeceğine karar vermek,
f. Vakıf çalışmaları ile ilgili tavsiyelerde bulunmak.

KURUCULAR KURULU TOPLANTISI:
MADDE 9 –
Kurucular Kurulu her yıl Mart ayı içinde toplanır. Yönetim Kurulu gerekli hallerde Kurucular Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Kurucular Kurulu üyelerinden en az yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Birinci toplantıda yarıdan fazla üyenin bulunması sağlanmamış ise, en az bir hafta içinde yapılacak ikinci toplantıda nisap aranmaz. Bu husus ve ikinci toplantı tarihi, birinci toplantıya ait ilan ve üyelere gönderilecek yazıda belirtilir.

KARARLAR:
MADDE 10 –
Kurucular Kurulu’nca bir başkan, bir başkan yardımcısı, iki divan katibi seçilir. Katipler görüşülen hususları tespit ederler. Alınan kararlar zapta geçirilir ve altları Başkanlık Divanı tarafından imzalanır. Kurucular Kurulu’nda kararlar mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Kurucular Kurulu’nun toplantısına gelemeyecek üye yerine vekil gönderebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

YÖNETİM KURULU:
MADDE 11-
Yönetim Kurulu başkan dahil 7 kişiden oluşur. Başkan, Kurucular Kurulu’nda 4 yıllığına seçilir. Herhangi bir durumda Başkan’ın görevden çekilmesi halinde yerine Başkan Yardımcısı ilk olağan Kurucular Kurulu toplantısına kadar vekalet eder.

Yönetim Kurulu’nun geri kalan 6 üyesi ise yedekleriyle birlikte şu şekilde Kurucular Kurulu’nda seçilir: 2 asil ve yedek üye Kurucular Kurulu’nda bulunan TMMOB Mimarlar Odası temsilcileri arasından 2 yıllığına seçilir. Geri kalan 4 asil ve 4 yedek üye ise Kurucular Kurulu’nun diğer üyeleri arasından 3 yıllığına seçilir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE TEMSİL:
MADDE 12 –
Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Vakıf Başkanı olarak Vakfı temsil eder. Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasında bir ikinci başkan, bir sekreter ve sayman seçer. İkinci Başkan, Başkan bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurulu toplantılarına Başkanlık yapar. Yönetim Kurulu ikinci Başkan’a veya Vakıf Genel Müdürü’ne Vakıf adına tasarruf yapma yetkisi verebilir.

TOPLANTI VE KARARLAR:
MADDE 13 –
Vakıf Yönetim Kurulu ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı gerektiğinde Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, İkinci Başkan’la bir üyenin müşterek çağrısı üzerine toplanabilir. Toplantılara Yönetim Kurulu’nca kabul edilen bir özürü olmaksızın üst üste dört defa katılmayan üyeler, Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır. Yerlerini yedek alınır.

Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Kararlar noterlikten tasdikli Yönetim Kurulu karar defterine geçirilir ve Yönetim Kurulu tarafından altları imzalanır. Yönetim Kurulu’nca toplantı olmadığı zamanlarda vakıf işleri ile ilgili kararlar alıp yürütmek üzere başkan, ikinci başkan veya üyelerden biri ile genel müdürden meydana gelecek, üç kişilik bir icra kurulu kurulabilir.

Bu kurulun hangi hallerde ve konularda karar alıp yürüteceği Yönetim Kurulu’nca tespit edilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
MADDE 14 –
Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:
a. Vakfın gayesinin gerçekleşmesi için faydalı olan her türlü tedbirleri almak,
b. Vakfın çalışmalarının gerektirdiği harcamaları yapmak ve ödeme usullerini tespit etmek,
c. Her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile paraları, nakdi değeri olan hakları, hisse ve alacak senetlerini ve benzeri kıymetli evrakı, intifa, sükna veya bir kısmını hibe, vasiyet veya ölüme bağlı diğer tasarruflar yolu ile yahut satın alma veya kiralama sureti ile temellük ve tasarruf etmek ve bu suretle iktisap olunan emvalin Vakıf mülkiyetine geçirilmesi için gerekli ferağları kabul etmek ve sair her türlü özel veya resmi işleri yapmak,
d. Vakfın gayesinin gerçekleştirilmesi için, vakıf mal varlığının nasıl ve ne zaman ve ne ölçüde kullanılacağı hakkında karar almak ve bu sebeple vakfın mallarından tasarruf etmek sureti ile ilgili mevzuat çerçevesinde menkul ve gayrimenkul malları satmaya, kiralamaya, gelirlerini tahsile ve sarfa yetkili bulunmak ve gayrimenkullar için tapu dairelerine gerekli takrirleri vermek,
e. Vakıf işlerinde çalıştırılacak vakıf genel müdürü ve ihtiyaç duyulacak diğer personelin tayini ile görev ve yetkilerini, sorumluluklarını, bu personele verilecek ücretleri tespit etmek, lüzum görülen hallerde bunların vakıfla ilişkisini kesmek (bu personelin görev, yetki ve sorumluluklarını Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak bir talimatla belirtilir.)
f. Vakfın bütçe ve bilançoları ile gelir-gider cetvelini ve faaliyet raporunu hazırlamak,
g. Usulüne göre karar, muhasebe, demirbaş eşya, gayrimenkul eşya defteri tutmak,
h. Kurucular Kurulu’na hesap vermek,
i. Vakıf senedinde yapılacak değişikliklerin hazırlığını yapıp Kurucular Kurulu’na sunmak,
j. Kurucular Kurulu’nun karar ve temennilerinden mümkün olanlarını yerine getirmek,
k. Vakfa maddi ve manevi yardımı dokunanlardan lüzumlu gördüklerinin üyeliklerini Kurucular Kurulu’na teklif etmek, (Yönetim Kurulu’nca bu gibilere madalya ve belge verilebilir.)
l. Vakfın kuracağı tesisler için lüzumlu talimat ve yönetmelikleri hazırlamak, yürürlüğe koymak ve hükümlerini yürütmek.

VEKİL TAYİNİ:
MADDE 15 –
Yönetim Kurulu gerektiğinde vakfa ait bir veya birçok işin görülmesi ve vakfa yapılacak şartlı veya şartsız bağışların kabulü için kendi üyelerinden veya dışardan birini veya birkaçını temsilci veya vekil olarak tayin edebilir.

DENETİM KURULU:
MADDE 16 –
Denetim Kurulu, Kurucular Kurulu adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu Kurucular Kurulu’nun kendi içinden veya dışarıdan iki yıl için seçeceği üç kişiden oluşur, ayrıca iki yedek denetçi seçilir.

Süresi biten denetçi veya yedekleri yeniden seçilebilir. Denetçilerin görevlerinden ayrılmaları halinde yerlerine yedek denetçiler alınır. Denetim Kurulu vakfın tüm evrak, defter, hesap ve belgelerini inceler ve denetler. Hesap dönemi itibariyle düzenlenecek rapor Kurucular Kurulu toplantısından en geç on beş gün önce Kurucular Kurulu üyelerine gönderilmek üzere Yönetim Kurulu’na verilir.

VAKIF GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:
MADDE 17 –
Vakıf organlarından biri de vakıf genel müdürlüğüdür. Vakıf Genel Müdürü, Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya dışarıdan Yönetim Kurulu’nca tayin edilir. Genel Müdür, Yönetim Kurulu’nca verilen kararları uygular ve Yönetim Kurulu’nca verilen diğer işleri yürütür. Yönetim Kurulu’nca ihtiyaca göre yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve diğer personel görevlendirilebilir.

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:
MADDE 18 –
Vakıf yönetimince; yıl içinde elde edilen brüt gelirlerinin yüzde yirmisi idame masrafları ile ihtiyatlara ve vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlara, kalan yüzde sekseni ise vakıf amaçlarına ayrılacak ve harcanacaktır. Vakıfla kurulacak eğitim tesislerinde en az yüzde on kapasite yetenekli, ancak, maddi imkandan yoksun öğrencilere, sağlık tesislerinde ise hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az % 10’u maddi imkanı olmayan hastalara tahsis edilecektir.

VAKFA İFA EDİLECEK HİZMETLERİN KARŞILIĞI:
MADDE 19 –
Vakfın Kurucular Kurulu, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’na seçilenlerin ifa edecekleri hizmetler fahri olacaktır. Ancak Vakıf için yapacakları seyahat ve ikamet masrafları vakıfca karşılanacaktır.

HESAP DÖNEMİ:
MADDE 20
Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır.

MADDE 21- Bankalarda hesap açma ve kapatmada, para çekmede, Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek iki kişinin imzası bulunur.

VAKIF SENEDİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİK:
MADDE 22 –
Vakıf senedi ihtiyaca göre değiştirilebilir. Bunun için Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Kurucular Kurulu’nun kararı şarttır.

Kurucular Kurulu üyelerinden en az on kişinin teklifi halinde de Kurucular Kurulu kararı ile senette değişiklik yapılabilir.

VAKFIN SONA ERMESİ:
MADDE 23 –
Vakfın herhangi bir sebeple feshi gerektiği takdirde feshe Yönetim Kurulu’nun teklifi ile Kurucular Kurulu karar verir.

Fesih halinde vakfa ait mallar aynı amaca yönelik diğer bir vakfa veya Mimarlar Odası’na devredilir.

VAKFIN KURUCULARI:
MADDE 24-
Vakfın kurucuları aşağıda gösterilmiştir.
a. Mimarlar Odası: Konur Sk. No. 4 Yenişehir Ankara
b. 1-Asım Mutlu: Gürcü Kızı Sk. No. 49 Beşiktaş İstanbul
2-Maruf Önal: Karahasan Sk. No. 1/4 Beşiktaş İstanbul
3-Utarit İzgi: Vali Konağı Cd. No. 74/7 Nişantaşı İstanbul
4-Orhan Şahinler: MSÜ Mimarlık Fakültesi Fındıklı İstanbul
5-Niyazi Duranay: Mecidiye Cd. No. 28/2 Mecidiyeköy İstanbul
6-Engin Omacan: Millet Cd. No. 41/8 Fındıkzade İstanbul

Geçici Madde 1- Mimarlık Vakfı’nın ilk geçici Yönetim Kurulu aşağıda isimleri bulunan kişilerden oluşmuştur.

  1. Asım Mutlu (Başkan)
  2. Maruf Önal (2.Başkan)
  3. Engin Omacan (Sekreter)
  4. Utarit İzgi
  5. Orhan Şahinler
  6. Orol Ataman (Mimarlar Odası adına)
  7. Halis Çimen (Mimarlar Odası adına)

Geçici Yönetim Kurulu vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Kurucular Kurulu’nu toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senetle belirtilen görev ve yetkilerine haizdir.

Geçici Madde2- Bu vakfın tescili için gerekli her çeşit işlemleri yapmak üzere Engin Omacan yetkili kılınmıştır.

THE FOUNDATION OF ARCHITECTURE
SETTLEMENT DEED / STATUTE

The Architecture Foundation was established by natural and legal persons, whose names and addresses are noted below, in accordance with the Turkish Civil Code.

NAME OF THE FOUNDATION
ARTICLE 1-
The name of the Foundation is MİMARLIK VAKFI (MIV) – The Foundation of Architecture. Hereinafter it will be referred to as ‘the Foundation’.

HEAD OFFICE OF THE FOUNDATION
ARTICLE 2-
Head office of the Foundation is in the city of Istanbul, at Besiktas district, on Barbaros Boulevard, Yildiz Palace, Dis Karakol Building. Branches can be established in the country or abroad with the approval of the Founders Committee and upon getting permission from relevant authorities.

MISSION OF THE FOUNDATION
ARTICLE 3-
To support all activities to improve the architecture profession and to base it on ethical foundations as well as economic priorities.
To take the historical environment and history of civilizations as sources of inspiration for the architecture profession and to encourage whoever does so.
To conduct research and promote researchers in the field of architecture; to promote and circulate this research in the country and abroad.
Working within the complex structure of contemporary society and under the pressure of improving technology, to challenge factors distancing architecture from universal responsibilities; to help create an understanding of architecture, working within humanity and the environment and to encourage and support any attempts towards this mission.
To value the professional ethics of architecture with a spirit of solidarity.
To establish a structure to materially and morally support architects and those who serve in the architecture profession.
To organize professional training designed to respond to the current needs of the architecture profession; to conduct educational activities related to preserving and using traditional architectural techniques and architectural cultural heritage.
To explore architectural presence within the country’s rich geography; to revitalize theoretical debates on architecture; to conduct experimental and technological studies, to support attempts to conduct such studies, to archive the results, and to set up or support setting up a Professional Development and Research Institute to promote such studies in the country and To establish and operate the supportive units of the Institute, such as a documentation center, library – publishing center, regional research centers, exhibitions and fields of museums,
To conduct all kinds of commercial activities in conformance with the missions of the foundation, producing income and resources; to establish companies; to function as an agency or to become partners in such enterprises.
To conduct all other activities necessitated in the missions of the foundation.

ACTIVITIES THE FOUNDATION CAN PERFORM TO REALIZE ITS AIMS
ARTICLE 4-
In order to realize its aims, the Foundation is permitted and authorized, in accordance with Article 46 of the Civil Code, with the exception of legal limitations; to obtain securities and real estates, or a combination of both, all kinds of commodities, properties and assets; without any limitation in quantity and value; through donations or inheritance, or other disposal methods by death, or by buying or hiring; and to acquire, use or sell, transfer and assign them; receive and expend their revenues or profits, to invest assets of the Foundation to one or more properties or use its revenues in one or more investments; to administrate and use and expend the securities and real estates and funds acquired by donations, or inheritance, or other disposal methods by death, on condition of not being contrary to the aims of the Foundation and to assign partially or totally to fulfill those aims; to buy and sell shares, stocks, redeemed shares, obligations or other documents which represent other shares or any other rights and incomes, which are available or will be available in the future, and all other shares, stocks and the coupons of these, and to collect and dispose their revenues; in conformity with the ‘By-law on the Foundations Established in Accordance with Turkish Civil Code’, to collaborate, to receive donations from foreign foundations, to have agreements with them in order to receive the donations, to have partnerships with companies using cash assets or other assets of the Foundation and to dispose the revenues and sharing profits received due to the partnership; to accept the rights on the real assets, such as beneficial interest, right of habitation, to use these rights; to receive all kinds of warranties including mortgage of real assets and securities for creating privities of contract with their revenues, which are available or will be available in the future, to accept valid bank guarantees, in order to realize the aims of the Foundation, to borrow funds, to create mortgage on securities and real assets, to declare guarantee documents; to accept conditional donations in compliance with the aims; in short, to perform all kinds of activities, initiations, execution of contracts and other actions, disposition of all kinds, which are useful and essential to realize one or all of the aims of the Foundation; However, the Foundation can not use such authorities for the purpose which is prohibited by Law No: 903.

ASSETS OF THE FOUNDATION
ARTICLE 5-
Assets of the Foundation is 2,500,000,000.-TL (Two Billion Five Hundred Million Turkish Liras) allocated by the founding members at the time of its establishment.
This amount has been deposited in the Architecture Foundation’s account in the Istanbul Branch of Vakıflar Bankası, 102,150,700 TL as cash and 2,397,849,300 TL as Treasury Bills.
The value of the Treasury Bills is 3,465,000,000 TL as of the back payment date May 29,

BODIES OF THE FOUNDATION
a)
Founders Committee
b) Board of Directors
c) General Assembly of the Foundation
d) Auditing Committee

FOUNDERS COMMITTEE
ARTICLE 7-
The duties and authorities of the Founders Committee are as follows:
a) To elect the President of the Foundation,
b) To elect new members of the Board of Directors,
c) To examine activities report, balance sheet, income and expenditure statements prepared by the Board of Directors and discharge the Board of Directors
d) To examine and approve annual and 5-year plans
e) To decide whether to accept or not the candidates proposed by the Board of Directors for the Founders Committee membership,
f) To make recommendations on the activities of the foundation.

FOUNDERS COMMITTEE MEETING
MADDE 9-
The Founders Committee meets in March every year. The Board of Directors can call the Founders Committee for an extraordinary meeting if needed. The Founders Committee meets when at least more than half of the total number of its members is present.
If the absolute majority cannot be gathered in the first meeting, in the second meeting, which
should be held at least a week later, absolute majority is not sought. This procedure and the date of the second meeting should be noted in the meeting announcement and in a letter sent

MADDE 10- A Chairman, a Vice Chairman and two Secretaries are elected by the Founders Committee. The Secretaries write down the matters discussed. The decisions are noted in the minutes of meeting and signed by the Chairmanship Board. Decisions are taken by absolute majority of the attendants. The members who cannot participate in the meeting can send his or her representative. One person cannot represent more than one member.

THE BOARD OF DIRECTORS
ARTICLE 11-
The Board of Directors consists of 7 people, including the President. The President is elected by the Founders Committee for 4 years. In case of the President’s withdrawal, the Vice President acts as his proxy until the first ordinary meeting of the Founders Committee. The remaining 6 members of the Board of Directors are elected by the
Founders Committee as follows:
2 members with 2 reserves are elected for 2 years among the representatives of the Chamber of Architects in the Founders Committee. The remaining 4 members, with 4 reserves, are elected for 3 years among other members of the Founders Committee.

PRESIDENT OF THE BORAD OF DIRECTORS AND REPRESENTATION
ARTICLE 12-
The President of the Board of Directors also represents the Foundation as the President of the Foundation. The Board of Directors elects a Vice President, a Secretary and an accountant from its members. Vice President chairs the Board of Directors meetings in the absence of the President. The Board of Directors can authorize the Vice President or the Foundation Director-General to act on behalf of the foundation.

MEETING AND DECISION
ARTICLE 13-
The Board of Directors meets once a month. The President of the Board of Directors can call the Board of Directors for the meeting, if needed. The Board of Directors can meet upon the Vice President’s joint call with another member. Members who fail toattend four consecutive meetings without any excuse acceptable by the Board of Directors shall be presumed withdrawn from the Board of Directors. Reserves shall be called in lieu of the withdrawn members. Decisions are taken with absolute majority of the total number of members. Decisions are written down in a book attested by a public notary. A three-member Executive Committee, consisting of the President, Vice President or one of the members and the Director General, can be formed by the Board of Directors in order to take decisions concerning the activities related to the Foundation when the Board of Directors does not meet.
Subjects and cases that the Executive Committee will decide on shall be determined by the

DUTIES AND AUTHORITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS
ARTICLE 14-
Duties and authorities of the Board of Directors are as follows:
a) To take all favorable measures for realizing the missions of the Foundation,
b) To pay all kinds of expenditure needed for activities of the Foundation and determine procedures of payment,
c) To acquire all kinds of real assets, cash money, rights with cash value, shares, stocks and similar documents; through interest, right of habitation or partially by donation, through a will or by any reason due to death or by purchasing or hiring; and to accept all grants, assignations essential for having proprietorship certificate registration for all the assets which have been obtained in the ways mentioned above and perform all kinds of private and official procedures.
d) To take decisions on how, when, and to what extent to use the assets of the Foundation and being authorized to sell, hire the securities and real assets, to collect and collect their revenues in accordance with related laws and regulations and to submit necessary statements to land registry offices,
e) To assign the Foundation Director-General and other personnel needed to be employed for carrying out the Foundation activities and determine their duties and authorities, responsibilities, and wages, and terminate their employment if needed,(Duties, authorities, and responsibilities of the personnel are set up by a directive written by the Board of Directors)
f) To prepare budget and balance sheet, income and expenditure statements and activity reports of the Foundation,
g) To keep records of decisions, accounting, inventory of fixtures and list of real assets,
h) To be accountable to the Founders Committee,
i) To prepare changes to be made in the Settlement Deed / Statute and submit it to the Founders Committee,
k) To act on decisions and recommendations of the Founders Committee when possible
l) To propose the membership for those who have financially or spiritually contributed to the Foundation to Founders Committee, (Medal or certificate can be given to those people by the Board of Directors.)
m) To prepare, put into effect and enact directives and by-laws needed for establishments that will be set up by the Foundation.

APPOINTING PROXY
ARTICLE 15-
If needed, the Board of Directors can appoint one or some of its members or someone outside the Board as representative or proxy to perform a duty or duties and to accept conditional or non-conditional donations given to the Foundation.

AUDITING COMMITTEE
ARTICLE 16-
The Auditing Committee is a body set up to audit activities and accounts of the Foundation on behalf of the Founders Committee. The Auditing Committee consists of three people who are in or outside the Founders Committee. The Founders Committee elects the auditors for two years and two reserves are also elected.
Auditors and reserves can be re-elected at the end of their term of office. In case of the withdrawal of auditors, reserves take office in lieu. The Auditing Committee examines and audits all documents, books, accounts and other documents of the Foundation. The report prepared during the accounting period is submitted to the Board of Directors and must be sent to the Founders Committee members at least fifteen days before the Founders Committee

FOUNDATION DIRECTORE GENERAL
ARTICLE 17-
One of the bodies of the Foundation is Foundation Directorate General. The Foundation Director-General is appointed by the Board of Directors. The Director-General can be someone from the Board of Directors or someone outside. The Director-General implements the decisions of the Board of Directors and takes on other duties assigned by the Board of Directors. The Board of Directors can appoint Assistant Director-Generals, Department Managers and other personnel as required.

WHERE TO ALLOCATE AND USE THE FOUNDATION REVENUES
ARTICLE 18-
The Foundation administration will allocate 20 percent of the gross annual revenues for maintenance expenses and reserves and to improve assets of the Foundation. The remaining 80 percent will be allocated and used for the activities of the Foundation. In educational facilities established by the Foundation, at least 10 percent of the quota will be reserved for students who are talented, but have no financial means. In healthcare facilities, at least 10 percent of services and bed capacity will be allocated for patients who do not have

REIMBURSEMENT FOR THE SERVICES PERFORMED
The services performed by members of the Founders Committee, the Board of Directors and the Auditing Committee are on voluntary basis. However, travel and accommodation expenditures incurred while the members are serving the Foundation will be reimbursed by

ACCOUNTING PERIOD
ARTICLE 20-
The accounting period of the Foundation is the calendar year.

OPENING AND CLOSING BANK ACCOUNTS
ARTICLE 21-
In regards to banking transactions, opening and closing bank accounts, and
withdrawing money; there will be signatures of two people assigned by the Board of

CHANGES TO BE MADE IN SETTLEMENT DEED / STATUTE
ARTICLE 22-
Settlement Deed / Statute of the Foundation can be changed in accordance with the circumstances and needs of the time. Any change is subject to a proposal put forward by the Board of Directors and a decision taken by the Founders Committee. If at least 10 members of the Founders Committee put forward a proposal, a decision can be taken to change the Settlement Deed / Statute upon the Founders Committee’s final decision.

TERMINATION OF THE FOUNDATION
ARTICLE 23-
If termination of the Foundation is required due to any reason, a decision needs to be taken by the Founders Committee upon the Board of Directors’ proposal. In case of termination, assets of the Foundation are transferred to another foundation that has the same aims or to the Chamber of Architects.

FOUNDERS OF THE FOUNDATION
ARTICLE 24-
Founders of the Foundation are listed below:
a) The Chamber of Architects: Konur Sokak No:4 Yenişehir Ankara
b) 1-Asım Mutlu: Gürcü Kızı Sokak No:49 Beşiktaş İstanbul
2-Maruf Önal: Karahasan Sokak No:1/4 Beşiktaş İstanbul
3-Utarit İzgi: Vali Konağı Caddesi No:74/7 Nişantaşı İstanbul
4-Orhan Şahinler: MSÜ Mimarlık Fakültesi Fındıklı İstanbul
5-Niyazi Duranay: Mecidiye Caddesi No:28/2 Mecidiyeköy İstanbul
6-Engin Omacan: Millet Caddesi No:41/8 Fındıkzade İstanbul

PROVISIONAL ARTICLES
Provisional Article 1-
First provisional Board of Directors of the Foundation of Architecture consists of people whose names are listed below:
1- Asım Mutlu (President)
2- Maruf Önal(Vice President)
3- Engin Omacan(Secretary)
4- Utarit İzgi
5- Orhan Şahinler
6- Orol Ataman(on behalf of the Chamber of Architects)
7- Halis Çimen(on behalf of the Chamber of Architects)

The Provisional Board of Directors has to call the Founders Committee for a meeting at the latest one month from the registration date of the Foundation and in the meantime it will carry out the duties and authorities written on the Settlement Deed / Statute.
Provisional Article 2- Engin Omacan is authorized to perform all kinds of transactions to have the Foundation registered.

Mimarlık Vakfı
Yazar

Mimarlık Vakfı

Mimarlık mesleğinin gelişimi için çaba harcıyoruz.

Yaklaşan Etkinlikler

Nisan, 2024