Enstitü Meclisi

59

Enstitü Meclisi, Mimarlık Enstitüsü Yönetmeliği’nin 8.maddesine göre oluşturulmuştur. Meclis, Enstitü amaçları doğrultusunda tartışma, eleştiri ve öneriler yapar. Enstitü Meclisi, çalışma usullerini toplantı düzeni ve aralıklarını, kendisine katılacak üyeleri kendisi belirler.

ENSTİTÜ MECLİSİ’NİN ÇALIŞMA VE TOPLANTILARI

Enstitü Meclisi’nin ilk toplantısı, Mimarlık Vakfı Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile 1 Temmuz 1999’da yapıldı. Toplantıda; Genel Sekreter Engin Omacan, Mimarlık Vakfı’nın kuruluşu, Enstitü’nün, Yardımlaşma Sandığı’nın, Candeniz Fonu’nun işleyişi, çalışmaları ve belirlediği hedefler üzerine bilgi vermiş, Enstitü Meclisi’nin çalışma düzeni, ele alacağı konular üzerine görüşme yapılmasını önermiştir.Toplantı’da Enstitü Meclisi’nin gündeminin belirlenmesi ve toplanma süresi üzerinde durulmuş “çoğunluğun sağlanacağı en kısa zaman” da yeniden bir araya gelinmesi kararlaştırılmıştır.

17 Ağustos 1999 depremi gündemli toplantı:

Marmara bölgesinde meydana gelen ve çok büyük can kaybına, maddi hasara yolaçan 17 Ağustos 1999 depreminden hemen sonra Mimarlık Vakfı ve Mimarlık Enstitüsü Yönetim Kurulları ortak toplantısı yapılmış, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile ilişki kurulmuş ve Enstitü Meclisi; 17 Kasım 1999 tarihinde “17 Ağustos depremi ışığında, ülkemizde konut sorunu ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’nin politikaları üstünde ” gündemi ile toplantıya çağrılmıştır. Toplantıya Vakıf, Enstitü Yönetim Kurulları üyeleri,TOKİ Başkanı katılmış, bölgede konut sorunu üzerine bir araştırma yapılması düşünülmüş, ancak sözü edilen “araştırmanın finansmanı” sağlanamadığından konu geliştirilememiştir.

Enstitü Meclisi’nin izleyen toplantısı 18 Kasım 2000’de İTÜ Maçka tesislerinde yapılmıştır. Toplantı gündemi, meclis yazmanının belirlenmesi ve Meclis’in çalışma usulleri ile ilgili öngörüşmelerin yapılmasından sonra “Ulusal Mimarlık Politikası” oluşturma görüşmeler olarak belirlenmiş ve böyle bir oluşumda yararlanılabileceği düşünülerek “Finlandiya Devlet Mimarlık Politikası” çeviri metni ek olarak üyelere verilmiştir. Bu toplantıda alınan kararlar, özetle şunlardır:

  • 10 Aralık 2000 gününe kadar Vakıf Sekretarya’sına ulaşan yazılı görüşler,
  • Toplantıda ortaya çıkan somut yöntem önerilerinin bir sayfayı aşmayan özeti,
  • Toplantıda ortaya atılan görüşleri sistematik olarak ifade ettiği açıkça görülen ve bu nedenle çalışmalarda şablon olarak kullanılması yararlı olacağı anlaşılan “Fin metni”,
  • Bu metnin sistematiğini kullanarak, tartışmak üzere geliştirilerek hazırlanacak bir taslağın üyelere gönderilmesi.

Enstitü Meclisi’nin bir sonraki toplantısı 17 Mart 2001’de YTÜ Alpay Aşkun salonunda yapıldı.

Toplantı gündemi olarak tespit edilen;

  • Ulusal Mimarlık Politikaları ve Meslek içi Eğitim/Akreditasyon, konuları ilgileri nedeniyle birlikte görüşülmesi kararlaştırıldı.
  • Toplantı sonucu; Türk Mimarlık Eğitimi geleneğini başlatmış olan üç mimarlık okulu dekanı, Mimarlık Enstitüsü ve meslek örgütü temsilcilerinin de daveti ile birlikte düşünmenin yararı ve iletişimin sürdürülmesi için karar alındı.
  • Enstitü Meclisi’nin sonraki toplantısı, uzun bir aradan sonra 5 Mart 2005 Cumartesi, Yıldız Teknik Üniversitesi – Çatı Restoran’da yapıldı. Toplantı Gündemine başlamadan, Mimarlık Vakfı ve Enstitü çalışmaları üzerine Vakıf Başkanı Doğan Hasol Vakfın on yılını kapsayan bir görsel sunum yaptı.
    Enstitü Meclisi’nin işleyişi, yeni üye alınması ve çalışmalara süreklilik kazandırılması Mimarlık Araştırmaları Ödüllü Seçkisi, seçki jürisi ve değerlendirme yöntemi, konuları görüşüldü. Bu toplantıda, Enstitü Meclisi’nin bir kez daha toplaması gerekliliği üzerinde durularak, Enstitü Meclisi’nin çalışmalarını düzenleyecek bir yönerge hazırlığı yapılması kararı alındı.
Mimarlık Vakfı
Yazar

Mimarlık Vakfı

Mimarlık mesleğinin gelişimi için çaba harcıyoruz.

Yaklaşan Etkinlikler

Eylül, 2023