Kuruluş Kararı

60

1.İktisadi İşletmenin Amacı ve Ünvanı

Mimarlık Vakfı Senedi’nin 3. ve 4. maddesinde belirtilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek için gerekli gelir ve kaynakları üreten her türlü ticari faaliyette bulunmak üzere; ticari faaliyete esas olacak her türlü taşınır ve taşınmazları satınalma, satma, kiralama kiraya verme; ticari, sınai işletme ve şirket kurma, bunlara ekler yapma, kurulmuş bu gibi şirket ve işletmelere ortak olma, ihalelere, artırma ve eksiltmelere girme, faaliyet konuları ile ilgili ihracat, ithalat, komisyonculuk, acentalık, mümessillik, inşaat vb her türlü ticari faaliyetin yasal esaslara uygun biçimde yürütülebilmesi için ünvanı “Mimarlık Vakfı İktisadi İşletmesi” olan ve iktisadi işletme esasına göre çalışacak bir işletme kurulmasına, bu işletme bundan sonraki maddelerde kısaca “İktisadi İşletme”, Mimarlık Vakfı da “Vakıf” olarak anılacaktır.

2.İktisadi İşletmenin Çalışma Biçim ve Koşulları

İktisadi İşletmenin, Vakıf Senedi’nde, Vakıf Yönetim Kurulu kararlarında belirtilen amaç, ilke ve esaslar çerçevesinde kendi Yönetim Kurulu vasıtasıyla 6.maddede belirtilen konularda faaliyet göstermesine,

3.İktisadi İşletmenin Merkezi ve Şubeleri

İktisadi İşletmenin merkezi, Vakıf merkezinin bulunduğu İstiklal Cd. Büyükparmakkapı Sokak No:1/3 Beyoğlu – İstanbul adresindedir. Gereken hallerde adres değişikliğine, şube açılmasına ve kapanmasına, şube ve merkez örgütü yönetici kadrolarına atama yapılmasına ve yetkilerinin tespitine Vakıf Yönetim Kurulu’nun karar vermesine,

4.İktisadi İşletmenin Sermayesi

İktisadi İşletmeye Vakıf bütçesinden kuruluş sermayesi olarak 5.000.000.000.- TL’nin nakit olarak tahsis edilmesine, sermaye arttırma ve eksiltmeye Mimarlık Vakfı Yönetim Kurulu’nun karar vermesine,

5.İktisadi İşletmenin Kaynakları, Gelirleri ve Giderleri

İktisadi İşletmenin, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından sermaye olarak tahsis edilen miktarın dışında, Vakıf tarafından işletilmek üzere devredilen tesisleri, her türlü donanımları ve diğer kaynakları değerlendirmesine,Vakıf Senedinde ve yönetmelikte belirtilen amaç, konu, ilke ve esaslar çerçevesinde yürütülen faaliyetlerden elde edilen gelir fazlasının Vakıf Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktarı yıl sonunda Vakfa devredilmesine, Vakıf Yönetim Kurulu kararıyla yeni yatırım ve faaliyetler için kullanılmak üzere gelir fazlasının kalan miktarının İktisadi İşletme bünyesinde kalmasına, İktisadi İşletmenin, amaçlarını ve bu yönetmelikte belirtilen faaliyetleri gerçekleştirebilmek için, yıllık bütçesi çerçevesinde her türlü personeli çalıştırma, araştırma, her türlü taşınır taşınmazlar ve araç gereç satınalma, kiralama, bakım onarım ve yönetim için gereken harcamalar ile işletmeciliğin gerektirdiği tüm giderleri yapmasına,

6.İktisadi İşletmenin Faaliyet Konuları

İktisadi İşletmenin aşağıdaki konularda faaliyet göstermesine;
a) Başta Vakfın tüzel kişi kurucusu olan TMMOB Mimarlar Odası ve şubeleri olmak üzere, kurum ve kuruluşların her türlü basım, yayın, tanıtım vb. işleri ile seminer, kongre, gezi, sergi, fuar vb. organizasyonlarını belirli sözleşme ve protokollar çerçevesinde gerçekleştirmek.
b) Aktüel, kültürel, belgesel, bilimsel ve sanatsal konularda kitap, dergi, gazete, broşür, afiş, web sitesi, plak, film, fotoğraf, disket, CD, VCD, DVD üretmek, çevirmek, çoğaltmak ve yaymak; bu konularla ilgili tesisler kurmak ve işletmek, eğitim merkezleri kurmak, anılan konularla uğraşan firma ve kuruluşlarla işbirliği ve ortaklık yapmak.
c) Her türlü basım, yayın, masa üstü yayıncılık, grafik tasarım, kağıtçılık işleri ve bu işlerin üretim sürecinde kullanılan bütün mamûl, yarı mamûl, ham madde, malzeme ve donanımın üretim, ithalat ve ihracatını yapmak.
d) Yurt içinde ve dışında başta mimarlıkla ilgili olmak üzere bilimsel, sanatsal ve kültürel konularla ilgili toplantılar, geziler, sergiler, fuarlar ve ayrıca turistik geziler tertiplemek, yurt dışından turist getirmek ve yurt içinde seyahat ve konaklamalarını temin etmek; otel, motel, pansiyon, lokanta ve benzeri turistik tesisleri işletmek.
e) Basın, yayın, radyo, televizyon, sinema filmi, internet gibi her türlü haberleşme, tanıtma ve duyurma araçlarıyla her türlü tanıtım, haber ve reklamları yapmak.
f) Yukarıdaki amaç ve konularla ilgili olarak ihracat, ithalat, dahili ticaret, komisyonculuk, acentalık ve mümessillik yapmak, yurt içinde ve dışında bürolar ve temsilcilikler ve ajanslar kurmak, kurulmuş ajanslara üye olmak veya bu ajansları üye kaydetmek.
g) Yukarıda belirtilen amaç ve konular çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurmak, aynı amaç ve konularda kurulmuş ortaklıkları devralmak, bu tür ortaklıkların paylarını veya pay senetlerini almak, tahvil almak ve satmak.
h) Yukarıda belirtilen amaç ve konular çerçevesinde taşınmaz mallar iktisap edebilmek, bunlar üzerinde inşaat yapabilmek, sahibi olduğu taşınmazları ipotek ve sair sınırlı ayni haklarla veya kira gibi şahsi haklarla takyid edebilmek, her türlü borçlanma işlemi yapmak; başkalarının taşınmazları üzerinde kendi lehinde ipotek ve sair sınırlı ayni haklar ile kira gibi şahsi haklar tesis etmek.
i) Yukarıda belirtilen amaç ve konularla ilgili olarak her türlü demirbaş, taşınır ve taşınmazları ve diğer hakları, makineleri, araç ve gereçleri, taşıt araçlarını, isim, ünvan, marka, patent, know how ve lisans haklarını tescil, iktisap etmek ve devredebilmek, bunları sınırlı ayni haklarla veya şahsi haklarla takyid edebilmek; başkalarının bu tür mal ve haklarını sınırlı ayni veya şahsi bir hakka dayanarak kullanabilmek.
j) Yukarıda belirtilen amaçlar, konular ve ilgili mevzuat çerçevesinde yurt ekonomisi çıkarını kollayarak yabancı sermaye ile işbirliği yapmak ve ortaklıklar kurabilmek.

7.İktisadi İşletmenin Yönetim Biçimi

İktisadi İşletmenin faaliyetleri ve yönetimi, Vakıf Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği üç kişiden oluşan İktisadi İşletme Yönetim Kurulu tarafından aşağıdaki esaslara göre yönetilmesine;
a) İktisadi İşletme Yönetim Kurulu’nun görev süresi iki yıldır. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görev süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yenisi görevlendirilir; yeni üye ayrılan üyenin görev süresini tamamlar. İktisadi İşletme Yönetim Kurulu, Vakıf Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.
b) İktisadi İşletme Yönetim Kurulu, Başkan, Sekreter, Sayman olarak atanır.
Kararlar üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır. Kararların işlenebilmesi için noter onaylı bir karar defteri tutulur. İktisadi İşletme Yönetim Kurulu, kararlarını yürütmesi için kendisine karşı sorumlu olan bir İşletme Müdürü çalıştırır. İşletme Müdürü, oy hakkı olmaksızın, yönetim kurulu toplantılarına katılır.
c) İktisadi İşletme Yönetim Kurulu Sekreter üyesi ya da yönetim kurulu tarafından görevlendirilecek diğer bir üyesi, İşletme Müdürü ve işletmenin sorumlu personeliyle, kararların ve bunların gerektirdiği işlerin yürütülmesi çerçevesinde gerekli görülen sürelerde gündemli sekreterya toplantıları yapar.
d) Sayman üye, bütçenin hazırlanmasına katılır, harcamaların yerli yerinde yapılmasını gözetir. İşletme Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenip, ödenmemesine Vakıf Yönetim Kurulu’nun karar vermesine,

8.İktisadi İşletme Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

İktisadi İşletme Yönetim Kurulu’nun, 6. maddede belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmeye; İktisadi İşletmeyi her türlü resmi, özel, adli, kurum ve kuruluşlar, her türlü gerçek ve tüzel kişiler nezdinde temsile, hak ve çıkarlarını koruma ve kullanmaya; gerekli olan her türlü personeli çalıştırmaya ve işine son vermeye; her türlü ortaklık sözleşmesi yapmaya, işletme ve şirket kurmaya; her türlü taşınır ve taşınmazları almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye; bankalardan, diğer kurum ve kuruluşlardan kredi almaya, vermeye; bankalarda hesap açmaya, kapatmaya, çek ve senet vermeye ve almaya; özel, yarı resmi ve resmi tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde tahsilat yapmaya; sicil ve ilgili mesleki kuruluşlarda tescil, kayıt, ilan vb. işleri yapmaya; vergi, sosyal sigorta, belediye ve diğer tüm resmi, yarı resmi ve özel kurum mükellefiyetlerini yerine getirmeye, gerekli tahsilatları yapmaya; bütün bu konularla ilgili gerekli vekaletleri vermeye; genel olarak her hal ve şekilde İktisadi İşletmeyi temsile ve tüm işlerini yürütmeye yetkili olmasına,

9.İktisadi İşletmenin Temsil ve İlzamı

İktisadi İşletmeyi, İktisadi İşletme Yönetim Kurulu’nun temsil etmesine, bu sıfatla Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinden birisi olmak üzere en az iki imza ile temsil ve ilzam yetkisi verilmesine,

10.İktisadi İşletmenin Muhasebesi

İktisadi İşletmesi için Vakıf’tan ayrı bir bütçe ve muhasebe planı hazırlanıp uygulanmasına, muhasebe defterleri ve kayıtlarının Tek Düzen Hesap Planı uygulanmak üzere yasa ve yönetmeliklere uygun olarak tutulmasına, gerekli banka hesapları açılmasına,

11.İktisadi İşletmenin Bütçe ve Bilançosu

İktisadi İşletmenin her takvim yılı hazırlanacak genel ve yıl içinde hazırlanacak ek bütçelerin İktisadi İşletme Yönetim Kurulu tarafından Vakıf Yönetim Kuruluna onaylanmak üzere getirilmesine ve onaylandıktan sonra yürürlüğe girmesine, her takvim yılı için düzenlenecek olan yıllık bilanço, izleyen yılın Şubat ayı sonuna değin Vakıf Yönetim Kurulu’na onaylanmak üzere getirilmesine, bilançonun onaylanması ile İktisadi İşletme Yönetim Kurulu ile diğer ilgililerin aklanmış olmasına,

12.İktisadi İşletme Yönetmeliği

Vakıf Yönetim Kurulu’nca kabul edilen yönetmelik uyarınca İktisadi İşletme Yönetim Kurulu’nun gerekli kararları almasına, gerekli hallerde ek yönetmeliklerin yapılmasına ve uygulanmasına,

13.İktisadi İşletmenin Denetimi

İktisadi İşletmeyi idari ve mali bakımdan denetlemeye Vakıf Denetleme Kurulu’nun yetkili olmasına,

14.Yasal Hükümler

İktisadi İşletme kuruluş kararında ve yönetmelikte açıklık bulunmayan hallerde Vakıf Senedi, 903 sayılı yasa ve bu yasa hükümlerine göre çıkarılan Vakıflar hakkında tüzük hükümlerinin uygulanmasına,

15.Tescil ve İlan

Mimarlık Vakfı Yönetim Kurulu’nun, İktisadi İşletme ile Yönetim Kurulu’nu görevlendirme ve görevden alma kararları ile İktisadi İşletme şubelerini açma ve kapatma kararlarının Ticaret Siciline tescil ettirilmesine ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilmesine,

16.İktisadi İşletmenin Feshi

İktisadi İşletmenin feshine Vakıf Yönetim Kurulu’nun karar vermesine, fesih halinde İktisadi İşletmenin bütün mal varlığı, hakları ve alacakları, borçlarıyla birlikte Mimarlık Vakfı’na devredilmesine,

17.İktisadi İşletme Yönetim Kurulunun Oluşumu

İktisadi İşletme Yönetim Kurulu Başkanlığına; TC uyruklu Yarımburgaz Cd. Ölçükent sitesi N:57 Halkal – İstanbul adresinde ikamet eden Ali Rüzgar’ın, İktisadi İşletme Yönetim Kurulu Sekreter Üyeliğine; TC uyruklu, İnönü Cd. Feritbey Sk. No:30/15 Kadıköy – İstanbul adresinde ikamet eden Halit Erdem’in, İktisadi İşletme Yönetim Kurulu Sayman Üyeliğine; TC uyruklu, İkinci Karakuş Yokuşu No:7 Büyükada – İstanbul adresinde ikamet eden Hasan Cevat Özdil’in karar tarihinden itibaren iki yıl süreliğine atanmasına karar verildi.

Mimarlık Vakfı
Yazar

Mimarlık Vakfı

Mimarlık mesleğinin gelişimi için çaba harcıyoruz.

Yaklaşan Etkinlikler

Ağustos, 2023