Mimarlık Enstitüsü Yönetmeliği

59

Vakıf Yönetim Kurulu’nun 08.04.1999 tarihli toplantısında Enstitü Yönetmeliği onaylanmış, arkasından Haziran 1999 tarihinde yapılan Vakıf Kurucular Kurulu toplantısında Enstitü Yönetim Kurulu seçilerek çalışmalarına başlamıştır.

1999’da kabul edilen Enstitü Yönetmeliği, 2005 yılında değiştirilerek Enstitü Meclisine işlerlik kazandırılması amaçlanmış, Enstitü Meclisinde Yönetmeliğin yeniden düzenlenmesi kararı alınmıştır.

MİMARLIK VAKFI ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ

KURULUŞ

Madde 1. Mimarlık Vakfı tarafından, vakıf senedinin 14.Maddesi (a) fıkrasına uygun ve Mimarlık Vakfı tüzel kişiliğine bağlı olarak, “Mimarlık Vakfı Enstitüsü” kurulmuştur.

AMAÇ

Madde 2. Enstitünün amacı, mimarlıkla ilgili her alanda geliştirici çalışmalar yapmak, yaptırmak ve mesleğin yararlanmasına sunmaktır.

ÇALIŞMA ALANLARI

Madde 3. Enstitü, yukarıdaki amaç doğrultusunda Mimarlar Odası, Yüksek Öğretim Kurumları, meslek kuruluşları, konuyla ilgili yerli ve yabancı kurumlar ve kişilerle işbirliği yapar. Gereğinde birliklere ve uluslar arası kuruluşlara üye olur. Enstitü, araştırma ve dokümantasyon, eğitim ve öğretim, tanıtım ve yayın alanlarında çalışmalarını sürdürür, gelişmelere bağlı olarak bu alanların sayısı arttırılır.

3.1.ARAŞTIRMA VE DOKÜMANTASYON
Yapılan bütün araştırmalar, incelemeler, her türlü belge ve bilgiler ilgililerin kullanımına Sunulmak üzere bir merkezde toplanır. Bilgi ve belge toplamak için, konuyla ilgili olanlardan ve kurulacak araştırma gruplarından yararlanır. Bu merkezin hedeflerinden biri de mimarlık müzesini oluşturmak ve bu doğrultudaki çalışmaları desteklemektir.

3.2.ÖĞRETİM VE EĞİTİM Meslek öncesi eğitim, meslek eğitimi ve meslek içi eğitim süreçlerinde, değerlendirmelere bağlı olarak eğitim ve öğretim düzeyinin yükselmesine ve mesleki gelişmelere katkı sağlayıcı çalışmalar yapar ve bu amaçla gerekli örgütler kurar.

3.3.TANITIM VE YAYIN Enstitü, Vakıf bünyesinde, konu ile ilgili döner sermaye işletmesine bağlı olarak amaçları doğrultusunda tanıtım ve yayın konularında çalışır.

BÜTÇE

Madde 4. Enstitü, çalışma hedeflerini, yıllık programlarla belirler. Bu programlarla uyumlu olarak her yıl gelir-gider bütçesi düzenler. Yıllık bütçeler, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından, “Vakıf Ana Varlığını Koruma ve Yedek Akçeler Yönetmeliği” ne uygun olduğuna karar verildikten sonra yürürlüğe girer.

KADRO VE PERSONEL

Madde 5. Enstitü çalışanlarının görev ve yetkileri, kadroları, özlük hakları konusunda Vakıf personel yönetmeliği geçerlidir.

ENSTİTÜ GELİRLERİ

Madde 6. Enstitü Gelirleri şunlardan oluşur:
Vakıf katkısı,
İşletme gelirleri
Enstitüye doğrudan yapılan bağışlar
Proje bazında bağışlar
Kamu fonlarından gelen destekler Diğer gelirler

YÖNETİM ORGANLARI

Madde 7. Enstitü yönetim organları aşağıda belirlenmiştir.

Enstitü Genel Kurulu MİV Genel Kuruludur.

Enstitü Başkanı MİV Genel Başkanıdır.

Yönetim Kurulu Enstitü Başkanı ile, Genel Kurulca üç yıl için seçilen dört üye ve Mimarlar Odasınca görevlendirilen iki temsilciden oluşur. Boşalan üyelerin yeri yedeklerle doldurulur.

Yönetim Kurulu kendi içinden bir başkan yardımcısı, bir Enstitü Genel Sekreteri, bir Sayman seçer.

ENSTİTÜ MECLİSİ

Madde 8. Enstitü Meclisinin kuruluştaki yapısını Vakıf Yönetim Kurulu belirler ve ilk toplantı çağrısını yapar. Enstitü Meclisi, Vakıf Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyeleri’nden oluşur.
Meclis üyelerinin sayısını ve bileşimini kendisi belirler. Bu sayının eksilmesi durumunda; Vakıf Yönetim Kurulu eksilen sayının iki katı aday belirler ve aralarından seçim yapılmak üzere Enstitü Meclisine sunar. Meclisin seçimi ve onayı ile üyelik kesinleşir. Enstitü Meclisi Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez toplanır. Toplantı çağrısı, Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirlediği gündemle, Enstitü Yönetim Kurulu sekreteri tarafından yapılır.

Enstitü Meclisi ile ilgili belgeler, Enstitü Yönetim Kurulu Sekreterliği tarafından hazırlanır ve korunur.

DENETİM

Madde 9. Enstitünün hesapları, yasal denetim kurumlarının denetimine açık olduğu gibi, Vakıf Denetleme Kurulu tarafından yılda en az bir kere denetlenir.

Mimarlık Vakfı
Yazar

Mimarlık Vakfı

Mimarlık mesleğinin gelişimi için çaba harcıyoruz.

Yaklaşan Etkinlikler

Eylül, 2023